hba

Chemical Engineer & Dashtestan People

ايستگا ه هاي گاز رساني

ايستگاه تقليل فشار مرزى (Townborder station) (T.B.S )

گاز توسط خطوط اصلى شبكه تغذيه و يا حلقه كمربندى با فشار حداكثر 250 PSIG و فشار حداقل PSIG 150واردايستگاه‏تقليل‏فشارؠ ?رون‏شهر (D.R.SياT.B.S) ميگردد،سپس‏ازتقليل‏فشارب ه 60 PSIGوارد خطوط شبكه توزيع (Distribution) كه بصورت حلقه‏اى (Loop) وبعضا"شاخه‏اى طراحى شده‏اند ميگردد و از طريق خطوط انشعاب (Servis eline) گاز مصرف كنندگان پس از تقليل فشار توسط Service) (regulator برحسب نوع وميزان مصرف تأمين ميگردد

ايستگاه تقليل فشار Regulat station

گازمصرف كنندگان ويژه تجارى عمده داخل شهرهااز طريق خطوط شبكه تغذيه 250 PSIG يا خطوط شبكه اصلى توزيع 60 PSIG ويا خطوط لوله شاخه‏اى ميباشدكه‏بانصب يك‏ايستگاه تقليل (R.S) درمحل براساس ميزان مصرف حداكثر ساعتى درحداشباع و فشار موردنياز(معمولا"2يا15يا30پونؠ ?بر اينچ مربع )گاز آنان تأمين ميگردد.
مثال 1:فشار گاز در يك مشعل قوى برابر با 5 پوند بر اينچ است . فشارگازمشعل در يك ،مانوتر جيوه كه فشار را بر حسب اينچ بيان ميكند چقدر است ؟
جواب :چون يك پوند براينچ مربع (طبق جدول تبديل واحدهاى فشار)برابر با 2/036 اينچ جيوه است پس 5 پوند بر اينچ مربع برابر است با: اينچ جيوه 2/036*5=10/18
مثال 2: شير اطمينان يك رگلاتور خانگى با مانومتر آزمايش شده و ديده مى شود كه در 28 اينچ آب مى شود مقدار فشار بر حسب ميليمترآب چقدر است ؟
جواب :چون يك اينچ آب برابر با 25/4 ميليمتر آب است پس 28 اينچ آب برابر با:
ميليمترآب 711/2 =28*25/4
مثال 3:فشار گاز خروجى از يك رگلاتور خانگى 4 1 پوند است مقدار اين‏فشار بر حسب اينچ آب چقدر است ؟
جواب :چون يك پوندبر اينچ مربع برابر با 27/68اينچ آب است .پس 4 1 پوند بر اينچ مربع برابر است با:
اينچ آب 27/68=6/92* 4 1
اصول كار رگلاتور
كنترل ميزان جريان گاز در فشار ثابت با استفاده از يكنفر گازبان ،يك عدد شير ويك عدد فشار سنج (با صرف نظر ازخطراتى كه دارد)امكان پذير است شكل ذيل نحوه كنترل دستى ميزان جريان گاز در فشار ثابت را نشان ميدهد .
در اينجا شخص گازبان مى توان بوسيله باز وبسته كردن شير جريان گاز را هماهنگ ومطابق با مصرف‏كننده در فشار ثابت تنظيم نمايد .اگر مصرف گاز افرايش يابدفشارخروجى كاهش مييابد و عقربه جزء احساس كننده يعنى فشار سنج كاهش فشار را نشان داده و نيروى بارگذاريعنى شخص گازبان بلافاصله شير را بيشترباز ميكند و اين حركت موقعى پايان ميگيرد.كه دهانه شير يعنى جزء محدود كننده به آن اندازه‏باز شده باشد كه فشار خروجى برابر فشار مطلق شود . به همين ترتيب هنگامى كه مصرف گازكاهش يابد فشار پائين دست افزايش مى يابد .درنتيجه گازبان يعنى نيروى بار گذاربابستن دهانه شير(جزءمحدودكننده )اقدام به كاهش فشارميكند .چون اين‏كار ازنظر ايمنى و اقتصادى مقرون به صرفه نيست ،لذا مجبوريم از دستگاهى استفاده نمائيم تا اين كار را بصورت اتوماتيك انجام دهد دستگاهى كه قادر است اين كار را بصورت خودكار و اتوماتيك انجام دهد رگلاتور نام دارد پس رگلاتور فشار دستگاه دقيقى است كه بطور اتوماتيك فشار زياد رابه فشار كم و ثابت تبديل ميكند .
همانطوريكه در مثال صفحه قبل ديديد براى اينكه بتوانيم فشار گاز را كاهش بدهيم و آنرا بميزان دلخواه ثابت نگه داريم ،از نقطه نظر كيفيت عمل داراى سه جزءاصلى است‏1-جزءاندازه گير فشار يا جزءاحساس كننده 2- جزءمحدود كننده 3-جزءبارگذارى
پس اول قسمت اندازه گيرى فشار است كه فشار خروجى را اندازه ميگيرد ،دوم قسمت محدود كننده جريان كه نوعى شير است كه باز وبسته ميشود تا دبى جريان افرايش و كاهش يابد سوم قسمت بارگذار كه در پاسخ به قسمت اندازه‏گيرى بايد قسمت محدودكننده جريان را باز وبسته نمايند و فشار خروجى را در حدودتعيين شده نگهدارد هرقسمت به قسمت ديگر وابسته است و هيچ رگلاتورى‏بدون آن كامل نيست البته براى اينكه اين قسمتها درست عمل نمايند اجزاءديگرى از قبيل بدنه رگلاتور ،اهرم بندى و غيره نيز لازم است . بعضى چيزهاى ديگر از قبيل شير اطمينان مكانيزم قطع گاز در اثر ازدياد فشار خروجى و غيره‏كه مربوط به كار رگلاتور نيست نيز ممكن است بروى آن سوارشود.
درشكل ذيل انواع اجزاءاحساس كننده‏بارگدارى و اجزاءتنظيم كننده نشان داده شده است .

برش يك رگلاتور قبل از كنتور گاز طبيعى
مدل سينگر (Singer)

اجزاءاصلى رگلاتور فشار

رگلاتور داراى دو سيستم قطع ميباشد :
1- سيستم قطع در فشار بالا
2- سيستم قطع در فشار پائين
در زمستان يا در مواقعى كه مصرف گازى وجود ندارد اتفاقات زيررخ ميدهد :
1- شب هواسرد است و گاز Down stream دچار افت فشارميگردد و ديافراگم سيستم اصلى پائين مى آيد روزنه بازتر ميشود و فشار Down streamتأمين ميشود
2- حال كه روزميشود و هواى گرم ميگردد گاز محبوس در Down streamمنبسط و پرفشار ميگردد چون مصرفى ندارد لذا بر روى سيستم Shut offاثر نكرده (اين اثر وقتى اجرا ميگردد كه نقطه عمل سيستم Shut off خيلى نزديك به آخرين حد پر فشار سيستم اصلى باشد )ديافراگم اين قسمت بالا رفته اهرم نگه دارنده Shut off را آزاد و آنرا مى بندد .
3- حالا باز شب بعد هوا سرد ميباشد فشار Down stream كاهش يافته ولى بدليل بسته بودن مسير ورودى گاز بوسيله سيستم off Shut به رگلاتور فشارDown stream هر چقدر هم كه ديافراگم سيستم اصلى پائين مى آيد و روزنه اين قسمت براى ورود گاز باز ميشود ولى گازى به رگلاتور وارد نميشود لذا آنقدر اين ديافراگم پائين ميرود تا بالاخره سيستم اصلى "قطع درفشار كم "وارد شده و اهرم جدا شونده را آزاد و مسيرورود گاز را به رگلاتور نيز از طرف اصلى هم بسته ميشود.(اگرShutoffعمل نكند و و ديافراگم پاره گردد ونت خواهيم داشت )
فشار تنظيمى در قطع فشار پائين حدودا"روى عدد 3 اينچ آب ميزان شده است .
فشار تنظيمى در قطع فشار بالا حدودا"روى عدد 28 اينچ آب ميزان شده است .
فشار تنظيمى براى مصرف كننده روى 7اينچ آب ميزان شده است .
فشار ديافراگم روى 18 اينچ آب تنظيم شده است .
البته جدول تنظيم دقيق دگلاتور وجود دارد و طبق آن در كارخانه تنظيم ميگردد .
شير ايمنى از طريق آزاد سازى جريان سيال Safty Relief Valve
شير ايمنى از طريق بستن Safty Shutoff Valve مسير سيال
يخ زدن رگلاتور :
علت يخ زدن رگلاتور وجود رطوبت (آب )در گاز طبيعى است . گاز طبيعى كه رطوبت (آب )نداشته باشد در رگلاتور يخ نخواهد زد به اين ترتيب كريستالهاى يخ در مجراى ورود گاز به رگلاتور ايجاد شده و تدريجا"آنرا مسدود نموده و ازعبور جريان جلوگيرى مى نمايد خارج شدن مداوم گاز از شير اطمينان رگلاتور نشان صدمه ديدن ديافراگم ويا قرارگرفتن جسم خارجى برروى نشيمنگاه شير رگلاتور است (در رگلاتور هاى مجهز به سيستم قطع در فشار بالا مشكل فوق پيش نخواهد آمد زيرابا عملكرد مكانيزم قطع در فشار بالا جريان گاز از قسمت ورودى رگلاتور قطع مى شود )
رگلاتورهايى كه در حال حاضر از آنها در شركت ملى گاز استفاده ميشود بشرح زير است :
1- رگلاتور Singer در ظرفيتهاى 5و10 مترمكعب
2- رگلاتور Rombach در ظرفيتهاى مختلف
3- رگلاتور Jea Vons درظرفيتهاى مختلف
4- رگلاتور Nuovo Pignone در ظرفيتهاى 5 و 10 متر مكعب
5- رگلاتور Fisher در ظرفيتهاى مختلف
6- رگلاتور Spraher درظرفيتهاى مختلف
7- رگلاتور Rf4 شركت سهامى صنايع ملى
محل نصب رگلاتور:
رگلاتور در محلى نصب خواهد شد كه هواى آزاد وجود داشته باشد و يابه روش تائيد شده‏اى راه به هواى آزاد داشته باشد ابتدالوله كشى داخلى ملك بايد از محلى شروع شود كه نزديك به مكانى باشد كه در آينده تنظيم كننده فشار و كنتور نصب خواهد فشار خروجى رگلاتور توسط شركت ملى گاز ايران متناسب با فشار مورد لزوم دستگاهها ى گاز سوز وهر مصرف كننده تنظيم خواهد شد اين فشار بطور معمول 178 ميليمتر ستون آب است ولى در هر حال در موارد خاص از 228 ميليمتر ستون آب تجاوز نخواهد كرد .
براى يك چند مشترك يك رگلاتور ميتوان نصب كرد .
شكل يك رگلاتور وتعدادى كنتور براى چند مصرف كننده‏
توضيح مهم :هر گاه چند مصرف كننده ازيك رگلاتور تغذيه ميشوند حتما"بايد قبل از كنتور هر مصرف كننده يك شير قطع كننده قرار داشته باشد تا در مواقع اضطرارى كه اگر يكى از مصرف كنندها احتياج به قطع گاز داشت (بخاطر تعمير )ديگر مصرف كننده‏ها گازآنها قطع نگردد.
براى هر تعداد واحدهاى آپارتمانى مستقل كه بصورت يك مجموعه مى باشند يك كنتور نصب نمايد
شكل يك دگلاتور و يك كنتور براى چند واحد مصرف كننده

Droop :مقدار كاهش كه در فشار خروجى P2بدليل افزايش ميزان جريان مصرف كننده و گاز بوجود مى آيد Off setياDroopناميده ميشود درصنعت گاز مقدار Droopموقعى كه ميزان جريان از كمترين به بيشترين حد خود ميرسد Proportional bandتعريف گرديده و با علامت اختصارى PB شناخته ميشود
P2(در حالت بيشترين ميزان جريان) - P2(درحالت كمترين ميزان جريان )=PB
ميزانى از جريان گاز كه Droop مجاز را ايجاد كند ،ظرفيت نهائى دگلاتور محسوب ميشود


فرم آزمايش عملكرد و نشتى رگلاتور

الف : شدت جريان : 1/min 23.6 فشار ورودى :1.03 bar فشار خروجى :16,8
ب : شدت جريان ماكزيمم: فشار ورودى :1.03 bar فشار خروجى : P.O>15 mbar
پ : قطع فشار پائين : .U.P.S.O فشار ورودى :1.03 bar فشار خروجى :8 mbr>.5
ت : فشار محبوس : LOCK-UP فشارورودى :24.5(20SCM/H)4.15 bar,(23(5,10 SCM/11>.P.O
ج : قطع فشاربالا: .O.P.S.O فشار ورودى :4.15 bar فشار خروجى :48 mbr>.42
د : شير تخليه : f.f.r.v فشار ورودى :4.15 bar فشار خروجى : 70 mbr>.55
ن : تست‏نشتى شيرچدنى :Valvebodyفشار ورودى :8.6
ى : تست‏نشتى‏مجموعه : فشار ورودى 4.2barبراى قبل‏ازرنگ‏P.O.150 mbar
براى‏بعدازرنگ‏300mbar=.P.O
اندازه گيرى جريان گاز :
جريان سنج ها امكان اندازه‏گيرى دقيق مصرف گاز را از حد مصرف مختصر پيلوت يك اجاق گاز خانگى تا مصرف فوق العاده زير دستگاههاى صنعتى يا يك شهر را فراهم مى نمايند .روش مناسبى براى اندازه‏گيرى انرژى مصرفى به شكل مستقيم وجود ندارد براى تعيين ميزان انرژى مصرفى از طريق اندازه گيرى حجم ميتوان حجم گاز مصرفى را در ارزش حرارتى آن ضرب كرد حجم بر حسب متر مكعب يا فوت مكعب اندازه‏گيرى ميشود و ارزش حرارتى بر حسب كيلو كالرى در متر مكعب و يا بى تى يو در فوت مكعب بيان ميگردد .
كنتور:
وسيله اى بر اى سنجش ميران مصرف گاز درملك مشترك نصب ميگردد اكثر اين دستگاهها بجاى تعيين ميزان انرژى گاز،حجم تحويلى را اندازه ميگيرند روش مناسبى براى اندازه گيرى انرژى گاز بصورت مستقيم وجود ندارد براى تعيين انرژى گاز تحويلى حجم گاز را در ارزش حرارتى آن ضرب مى كنند واحد حجم فوت مكعب استاندارد وواحد ارزش حرارتى B.T.Uبراى هزار فوت مكعب استاندارد است‏

محل نصب كنتور:
كنتور بايد در داخل محدوده خانه يا ملك مشترك بوده و حتى الامكان بلافاصله پس از رگلاتور فشار قرار گيرد در صورتيكه مكان مناسبى در نزديكى رگلاتور وجود نداشته باشد بايد كنتور را نيز در جائى نصب كرد كه در معرض جريان هوا باشد در صورتيكه كنتور در داخل محفظه مخصوصى كه ديوار تعبيه گرديده است نصب ميشود و درب اين محفظه معمولا"بسته است بايد اين محفظه را بوسيله هواكش مناسب به فضاى آزاد داد .كنتور نبايد درمحلهائى بدون هواكش از قبيل اطاق خواب ،دولاب،قفسه ،توالت ،حمام ،و محلهائى كه امكان بروز يا تشديد آتش سوزى رادارد نصب گردد.كنتور بايد در امكان و وضعيتى نصب گردد كه براحتى قابل خواندن و دسترس براى تعمير و سرويس باشد .وقتى از روبروى به كنتور گاز نگاه مى كنيم هميشه از سمت چپ خودمان ورودى گاز و از سمت راست خودمان خروجى گازميباشد .
ارتفاع كنتور از كف زمين = 180 تا 220 سانتيمتر
ارتفاع كنتور از كف زمين = 180 سانتيمتر
كنتورهاى كه هم اكنون از آنها در شركت ملى گاز استفاده ميشود بشرح زير است :
1- كنتورهاى صنايع ملى در ظرفيتهاى 5 و10 متر مكعب‏
2- كنتورپرماPermaدر ظرفيتهاى 5 و 10 متر مكعب
4- كنتور Singerدر ظرفيتهاى 5 و 10 متر مكعب
5- كنتور Elester در ظرفيت 20 مترمكعب
6- كنتور Nuovo pignone در ظرفيتهاى 5 و 10 متر مكعب

 

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن ۱۳۸۷ساعت 17:16  توسط hasan bahman azad  |